LA NOSTRA HISTÒRIA

El CEIP Cervantes és l’escola més antiga de Dénia.

El 31 de desembre de 1941, l’Ajuntament acorda en sessió l’inici de la tramitació d’expedient per a la construcció del grup escolar.

Segons la «Memoria del Proyecto de las escuelas» de data 24 -03-1943, es construeix en una finca propietat dels hereus de José Morant, sita en la partida anomenada «Rodat».

El 15-12-1943, la Direcció General de Ensenyament Primari, comunica l ‘aprovació del projecte.

El 13-11-1947, I’ Ajuntament de Dénia fa entrega del solar al representant del Ministeri d’Educació Nacional.

El 31-3-1950, el senyor Arquebisbe de València, D. Marcelino, prega al Ministre d’Educació Nacional, ordene el ràpid tràmit de l’expedient de construcció del grup escolar per a Dénia, ja que, els locals actualment habilitats com a escoles son antihigiènics, pèssims i deseducadors.

En 1954 es subasta l’adjudicació de les obres de construcció del grup escolar per un import de 2.144.006’29 pesetes.

El Govenador Civil anuncia a l’alcalde de Dénia que «el domingo 15 de junio de 1956 se procederá a la inauguración oficial de las escuelas».

Les obres es van realitzar amb nombroses deficiències segons consta en els escrits de l’ Ajuntament i del Ministeri d’Educació, on es sol.licita la reparació i finalització de les obres.

En 1989 s’adjudiquen les obres de reparació general per un import de 72.543.389 pesetes.

En 1990 s’estableix la línia en valencià.

En 1993-94, incorporació del Programa d’Informàtica a l’Escola.

En 1995 comença el Programa d’Incorporació Progresiva del Valencià.

Durant el curs de 1996-97 s’incorpora el primer cicle de ESO fin al curs 2002-03 que es trasllada al IES Historiador Chabàs.

Autor: cervantes

Compartir este post en