ATENCIÓ! Ajudes Text Infantil

Ajudes per a l’Adquisició de Llibres de Text Infantil

L’Ajuntament de Dénia, per a garantir l’exercici del dret a l’educació dels estudiants del municipi, i amb la voluntat de col·laborar amb les seues famílies en l’esforç econòmic que el començament de curs els ocasiona, destinarà una aplicació pressupostària a la concessió d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text de segon cicle d’infantil per al curs escolar 2019/2020.
Tota la informació està disponible a la web de l’Ajuntament http://www.denia.es/va/informacio/educacio/index.aspx#ayudas

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar aquestes ajudes el pare, mare, tutor o tutora legal, amb empadronament a Dénia, d’aquells alumnes matriculats en qualsevol curs de segon cicle d’Educació Infantil, en els centres educatius públics o concertats de la ciutat de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, durant el curs escolar 2019/2020.

Quan es pot sol·licitar:

Del 21 al 30 de setembre de 2019

Passos a seguir:

– Emplenar de manera telemática a través de la web el model de sol·licitud.
– Imprimir i signar la sol·licitud els representants legals de la unitat familiar: pare i mare, tutor o tutora, que tinguen la consideració de persones sol·licitants.
– Presentar per duplicat a la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Documentació necessària:

– Original del document bancari de manteniment de tercers
– Original del justificant de pagament amb validesa legal o eficacia administrativa, del cost d’adquisició de llibres de text.
– Si es el cas, carnet de familia nombrosa o familia monoparental en vigor.

On dirigir-se:

Oficina d’Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Educació

Autor: cervantes

Compartir este post en